Нови социални утопии. Резултати

Венцислав Арнаудов, Юмрукът, 2018

 

 

Във връзка с обявения от сп. „Нова социална поезия“ конкурс за къс разказ на тема „Нови социални утопии“ журито в състав

Елена Алексиева (председател)
Явор Цанев
Кирил Василев

реши:

НЕ ПРИСЪЖДА ПЪРВА НАГРАДА

Присъжда две поощрителни награди под формата на публикация в сп. „Нова социална поезия“ на разказите „Мелодия за стара къща и две колела“ от Марта Радева и „На куката“ от Йордан Пеев.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Тома Пикети и Колектив – Доклад за неравенството в света. Резюме

Бел. ред. Поради технически причини не можем да възпроизведем графиките в текста. Качваме цялата публикация преди текста в .jpg файлове. Извиняваме се за неудобството.

 

Част II : Какви са новите ни констатации относно неравенството на доходите в света?

Показваме, че неравенството в доходите се е увеличило в почти всички региони на света през последните десетилетия, но с различна скорост. Това, че нивата на неравенство са толкова различни, дори когато страните споделят сходни темпове на развитие, подчертава важната роля, която националните политики и институции играят за формирането на неравенството.

Неравенството в доходите варира значително в различните региони на света. То е най-ниско в Европа и най-високо в Близкия изток.

 • Неравенството в рамките на регионите варира значително. През 2016 г. делът на тези 10% от хората с най-високи доходи в общия национален доход е бил 37% в Европа, 41% в Китай, 46% в Русия, 47% в САЩ-Канада и около 55% в Субсахарска Африка, Бразилия и Индия. В Близкия изток, регионът в света с най-голямо неравенство според нашите оценки, доходите на най-високоплатените 10% представляват 61% от националния доход (фиг. Е1).

През последните десетилетия неравенството в доходите се е увеличило в почти всички страни, но с различна скорост, което предполага, че институциите и политиките играят роля при формирането на неравенството.

 • От 1980 г. насам неравенството в доходите се увеличава бързо в Северна Америка, Китай, Индия и Русия. Неравенството в Европа се е увеличило умерено (фиг. Е2а). От по-широка историческа перспектива това увеличение на неравенството бележи края на следвоенен режим на егалитарност, който е приемал различни форми в тези региони.
 • Има изключения от общия модел. В Близкия изток, Субсахарска Африка и Бразилия неравенството в доходите остава относително стабилно на изключително високи нива (фиг. Е2b). След като никога не са преминавали през следвоенния егалитарен режим, тези региони задават световната “граница на неравенството”.
 • Разнообразието от тенденции, наблюдавани в различните страни от 1980 г. насам, показва, че динамиката на неравенството в доходите се формира от различни национални, институционални и политически контексти.
 • Това се илюстрира от различните траектории, следвани от бившите комунистически или силно регулирани страни, Китай, Индия и Русия (Фигура Е2а и b). Нарастването на неравенството е особено рязко в Русия, умерено в Китай и относително постепенно в Индия и това отразява различните видове дерегулация и политики на икономическо отваряне към света, прилагани през последните десетилетия в тези страни.
 • Различията в равнищата на неравенство са особено видими при сравнение между Западна Европа и Съединените щати, които през 1980 г. са със сходни нива на неравенство, но днес са в коренно различни ситуации. Докато делът на първите 1% по доходи е близо 10% от националния доход през 1980 г. и в двата региона, той се е увеличил само леко до около 12% в Западна Европа, докато в Съединените щати се покачва рязко до 20%. Междувременно в Съединените щати делът на тези 50% с най-ниски доходи в националния доход е намалял от над 20% през 1980 г. до 13% през 2016 г. (фиг. Е3).
 • Траекторията на неравенството в доходите, наблюдавана в Съединените щати, се дължи до голяма степен на големи образователни неравенства, съчетани със система на подоходно облагане, при която данъците нарастват по-малко прогресивно, въпреки ръста на високите трудовите възнаграждения, започнал през 80-те години, и на капиталовите доходи от първите години на милениума. Междувременно континентална Европа отбелязва по-малко забавяне в темповете на  прогресивното подоходно облагане, докато неравенството в заплащането е смекчавано от образователни политики и политики за доходите, които са сравнително по-благоприятни за групите с ниски и средни доходи. И в двата региона неравенството по отношение на доходите между мъжете и жените е намаляло, но остава особено силно във високите нива на разпределение на доходите.

Как е нараснало неравенството през последните десетилетия в света? Ние предоставяме първите преценки за това как растежът на световния доход от 1980 г. насам е разпределен в мащаба на света. Най-добре платените 1% взимат от този растеж два пъти повече, отколкото тези, които съставят 50% с най-ниски доходи. Въпреки това тези 50% се радват на значими темпове на растеж. Световната средна класа (в която се включват и 90% от тези с най-ниски доходи в ЕС и САЩ) е притисната.

На световно равнище, неравенството се е увеличило рязко от 1980 г. насам, въпреки силния икономически растеж в Китай.

 • За бедната половина от населението на света доходите нарастват значително благодарение на високия растеж в Азия (особено в Китай и Индия). Въпреки това, поради високото и нарастващо неравенство вътре в страните, най-богатите 1% в света взимат два пъти повече от ръста на доходите след 1980 г. сравнено с бедните 50% (фиг. Е4). Ръстът на доходите е незадоволителна или дори нула за хората с доходи между тези 50% с най-ниски доходи и най-богатите 1%. В тази група хора се включват всички с нисък и среден доход в Северна Америка и Европа.
 • Нарастването на глобалното неравенство не е постоянно. Докато делът на най-богатите 1% в световния доход се е увеличил от 16% през 1980 г. на 22% през 2000 г., след това леко намалява до 20%. Делът на доходите на тези 50% от долната част на скалата се колебае около 9% от 1980 г. насам (фиг. Е5). Тенденцията след 2000 г. се дължи на намаляване на неравенството на средните доходи между отделните държави, докато неравенството вътре в страните продължава да се увеличава.

 

Бележка на преводача:

“Доклад за неравенството в света” от 2018 е изготвен от екипa поддържащ Базата данни за неравенството в света (The World Inequality Database, виж WID.world). Базата данни за неравенството в света първоначално е създадена като База данни за най-високите доходи в света (WTID) през януари 2011 г.

Базата данни за неравенството в света се развива и поддържа чрез повече от сто изследователи, които събират данни за над седемдесет държави.

Усилването на икономическото неравенство до голяма степен се дължи на нарастването на доходите и богатството, натрупани от групите в горната част на статистическото разпределение. Опитите да се представят тези тенденции обичайно се свързват с данни, отнасящи се до доходите на домакинствата, които обаче няма как да отразяват адекватно тези промени. Проучванията за  доходите на домакинствата предоставят частично релевантна информация и имат добро географско покритие, но не съдържат подходяща информация за нивата на доходите и богатството на най-богатите.

Базата данни за неравенството в света разчита на комбинирането на различни източници на данни: национални сметки, финансови данни и данни за данъци върху доходите, класации за богатство и др. Така е възможно да се проследи по-точно еволюцията на всички нива на доход или богатство при всички статистически обособени групи. Други разлики спрямо обичайните изследвания на неравенството са дългите периоди за наблюдение на данните, както и предпочитанието към концепцията за Национален доход за сметка на тази за Брутен вътрешен продукт (Национален доход = Брутен вътрешен продукт минус потреблението на основния капитал (обезценяването на активите и капиталовите инвестиции) плюс нетния чуждестранен доход).

Картина на неравенството в България (източник: Базата данни за неравенството в света)

 1. За периода 1988-2016 делът на доходите на най-богатите 1% в националния доход нараства от 1.8% на 8.4%. Най-високата стойност е от 1998: 9.4%

За Европа промяната е от 8% на 10.4%.

За Русия промяната е от 4.8% на 20.2%.

 1. За периода 1988-2016 делът на доходите на най-богатите 10% в националния доход нараства от 15.2% на 31.8%. Най-високата стойност е от

За Европа промяната е 29.9% на 37.0%.

За Русия промяната е от22.4% на 46.0%.

 1. За периода 1987 (когато е с най-висока стойност за последните 40 години) -2016 делът на доходите на бедните 50% в националния доход намалява от 35.4% на 22.5%. Най-ниската стойност е от

За Европа промяната е от 24% на 21.4%.

За Русия промяната е от 31.0% на 16.8%.

 1. За периода 1988 (когато е с най-висока стойност за последните 40 години) -2016 делът на доходите на тези между най-богатите 10% и бедните 50% (40%) в националния доход намалява от 50.1% на 45.7%. Най-ниската стойност е от 1998: 8%.

За Европа промяната е 46.3% на 44.8%.

За Русия промяната е от 46.7% на 37.5%.

Превод от английски Венцислав Арнаудов

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Общество
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

In memoriam Ернесто Карденал (1926-2020)

Леон, Никарагуа, 1979

 

 

Псалом 1

Блажен е оня човек, който не следва лозунгите на Партията
нито присъства на митингите ѝ
не сяда на масата с мутрите
нито с генералите от военно-полевия съд
Блажен е оня човек, който не шпионира брата си
нито доносничи за съученика си
Блажен е оня човек, който не чете реклами
нито слуша радиостанциите им
нито вярва в слоганите им

Ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци

 

Псалом 113 (114/115)

Когато Израил излезе из концентрационните лагери на Египет
от гетата, където ни бяха затворили
планините скачаха като овни
и хълмовете – като агнета…

Не зарад нас, Господи, не зарад нас
направи го за славата на твоето име!

Защо да приказват атеистите
„Де е Богът им?“
Идолите им са политически лидери и филмови звезди
– фигури изтипосани по билбордове
комерсиално изкуство –
Уста имат, а не говорят
очи имат, а не виждат
Уши имат, а не чуват
носове имат, а не помирисват

Измислици на умовете им са
и чисти абстракции
Подобни тям са правещите ги
и тям уповаващите се

 

Псалом 130 (131)

Не се възгордява сърцето ми, Господи

Не искам да съм милионер
нито да съм Лидерът
нито премиер-министър

Нито ламтя за държавни служби
нито тичам след удостоявания с ордени

нямам имоти нито чекова книжка
и без застраховка живот
съм застрахован
Като дете, заспало в ръцете на майка си…

Уповавай се, Израиле, на Господа
(а не на лидерите)

 

Псалом 150

Хвалете Бога в космоса
Неговата светиня
с радиус 100 000 милиона светлинни години
Хвалете Го за звездите
и междузвездните пространства
хвалете Го за галактиките
и междугалактичните пространства
хвалете Го за атомите
и междуатомните празноти
Хвалете Го с цигулка и флейта
и със саксофон
хвалете Го с кларнет и валдхорна
с корнети и тромбони
с пистони и тромпети
хвалете Го с виоли и чела
с пиана и пианоли
хвалете Го с блусове и джаз
и със симфонични оркестри
с негърските спиричуъли
и Петата на Бетовен
с китари и бонгоси
хвалете го с грамофони
и магнетофонни ленти
Всичко, що диша, да хвали Господа
Всяка жива клетка
Алилуия

Превод от испански Владимир Сабоурин

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

In Memoriam
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

In memoriam Улай (1943-2020)

Всеки стига някъде. Не само аз. Всеки в крайна сметка стига някъде. Смъртта е крайният отговор. Но животът е абсолютен. – Улай

 

На 02.03.2020 ни напусна творецът от немски произход Франк Уве Лайзипен, по-известен с псевдонима си „Улай.“ Улай бе концептуален артист, най-известен с пърформансите си, визуалното си изкуство, фотографиите си и дългосрочното си партньорство със сръбската артистка Марина Абрамович. Творчеството му се характеризира със скандални, спорни творби, някои от които екстремни и опасни за здравето на Улай. Тематиките, които биват засягани в изкуството му през годините, са идентичност, пол, сексуалност и социални норми.

Улай започва артистичната си кариера като фотограф, консултант за компанията „Полароид.“ Фотографското му изкуство се характеризира с остри черно-бели снимки, на които е изобразен творецът в различни образи. Фокус на творбите са проблемите около половата идентичност, както и състояния на безпокойство. Тези творби утвърждават статута на Улай като създател на пърформанс фотографията. Една от най-известните му творби от периода преди партньорството му с Абрамович е заснет пърформанс на име Action in 14 Predetermined Sequences: There is a Criminal Touch to Art (Действие в 14 Предопределени Последователности: Има Нотка Престъпление в Изкуството) от 1976. Творбата се изразява в кражба на картина, извършена от Улай. Той краде картината The Poor Poet (Бедния Поет) на Карл Спитцвег от 1839 г., и, преследван от охраната на Берлинската галерия Neue Nationalgalerie, той кара до Кройцберг – квартал, известен тогава с високия си брой имигранти. Там, той влиза в дома на семейство турски имигранти (които предварително са се съгласили Улай да снима документален филм в дома им, но са нямали представа, че крадена картина ще е фокусът на този филм), и закача картината в дома им. Предварително, той се обажда на властите от телефонна кабина и казва адреса на къщата, за да може да дойдат и да приберат картината. Целта на пърформанса е да ползва откраднатата картина, за да привлече внимание към окаяното състояние на имигрантите в Берлин. Улай се оказва успешен в начинанието си, тъй като пърформансът създава желаният медиен фурор. Важно е да се отбележи, че картината на Спитцвег се счита за любимата картина на Адолф Хитлер. Така Улай ‚краде‘ символ на немската гордост и национализъм, и го ‚окачва‘ в дома на турски имигранти. Улай също така иронизира клишираната концепция за бедния, страдащ артист, която е заложена в Бедния Поет.

През 1976 г. Улай се запознава с Марина Абрамович. Запознанството им води до партньорство както в творчески, така и в личен аспект, което продължава 12 години. Партньорство му с Абрамович се характеризира в редица пърформанси, най-известните от които попадат в поредицата „Relations” („Връзки“.) Съвместното творчество на Улай и Абрамович се съсредоточава върху достигането и разглеждане на границите на ума и тялото. Дуото е известно с това, че нарича себе си „другото“ (“the other”,) както и с това, че двамата творци гледат на себе си като на неразделни части от едно двуглаво тяло. Една от най-известните им творби – Breathing in/breathing out (Вдишване/издишване) (1977). Творбата представлява двамата творци, дишащи в устата на другия. В процеса, всеки вдишва издишания въздух на другия, което довежда до припадането им след 19, поради количеството на вдишания въглероден диоксид. Дуото решава да се раздели през 1988. Раздялата им представлява пърформанс сама по себе си – всеки от тях тръгва от срещуположния край на Великата Китайска Стена, срещайки се по средата. Тогава те си казват сбогом.

В интервю от късният период на Улай (2011), той нарича себе си „Вода,“ тъй като човешкият мозъкът е съставен от около 90% вода, а човешкото тялото е около 68% вода. Това загатва интересът на артиста към водата, която е централна тематика в късното му изкуство. В същото интервю, той казва:

„Аз съм доста неортодоксален, както и в работата ми, така и в живота ми. Никога не съм правил това, което ‚се предполага‘ от артистите да правят: не следвам пазара, нямам отличителен стил; по-скоро съм проектово-ориентиран.“

По-нататък, той допълва:

„Не съм отхвърлил идеята да съм отличителен артист. Просто не съм такъв тип човек. Не съм кариерист, който търси конкретен стил или концепция, с които да бъда разпознаван, и които да повтарям. Избрах друг подход.“

Той също така казва, че експериментирането трябва да е в основата на действията ти, ако търсиш нещо, което все още не съществува. Относно живота и личността си, Улай казва:

„Осиротях на 15, нямах друго семейство. Трябваше сам да се образовам. Самотата може да е фатална. Отначало работех като самотник. Ползвах камера ‚Полароид‘ като мой свидетел: това бяха интимни пърформанси. Бяхме просто аз и камерата ми. […] Предполагам, че съм парадоксален: самотник, който копнее за колаборация.“

Улай бе един неповторим и необикновен творец. Често бива засенчен от бившата си партньорка Абрамович, както и от съвременника си Уорхол в контекста на развиването на пърформанс фотография заснета с ‚Полароид.‘ Независимо от това, влиянието на Улай върху съвременното изкуство не може да бъде отречено. Близо 50-годишната му кариера оставя един сериозен отпечатък върху концептуалното, пърформанс, фотографското и социално-ориентираното изкуство. Светът на изкуството скърби за загубата на Улай.

Стиф Лазаров

 

Action in 14 Predetermined Sequences: There is a Criminal Touch to Art:

https://www.youtube.com/watch?v=LjA7aB794EE

Relation in Time, 1977:

https://www.youtube.com/watch?v=1sRSoGAc3H0

Допълнителни материали:

http://www.ubu.com/film/ulay_action.html

http://www.mutualart.com/ExternalArticle/Ulay–1943-2020-/E3D277A0C1EB7E8C?source_page=Artist%5CArticles

http://www.mutualart.com/ExternalArticle/The-Gender-Identity-Pioneer-Who-Stole-Hi/0ECF95CFC795C152?source_page=Artist%5CArticles

http://www.mutualart.com/ExternalArticle/Ulay-Remembers-the-Crime-of-a-Lifetime-4/6EF473316F7B445B?source_page=Artist%5CArticles

http://www.gupmagazine.com/articles/everything-of-value-is-vulnerable-an-interview-with-ulay

https://www.mutualart.com/Article/ULAY-with-Alessandro-Cassin/7457CF9549D078F5?source_page=Artist\Articles

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

In Memoriam
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Палми Ранчев – Сънища и други реалности

Камен Старчев, Recollection 5, 110×175

 

      

Болеше го корема, ама не много, само колкото да помисли, че винаги има причина да се почувстваш отвратително. Понаведе се, така болката утихваше, и продължи с охкане. Накрая Мълчаливеца се довлече до кухнята. Така наричаше помещението, в което спеше. Някога, преди да изоставят триетажната къща, тук вероятно се е готвело. Имаше следи от комин на едната стена и място, на което вероятно се е намирала мивката. Вътре беше студено, но в сравнение с времето навън, се търпеше. Още първата вечер беше си стъкмил огнище от голяма сгъната на две тенекия. Палеше го късно вечер. И постепенно беше се почувствал на сравнително сигурно и спокойно място. Сега подбра няколко тънки подпалки, подреди ги като колиба около смачкания на топка вестник и драсна клечка кибрит. Пламъчето трепна само за кратко и угасна. Изчака да отмине лошият му късмет и отново започна да драска. Изхаби последователно три клечки и се отказа. Отиде до чешмата и пусна да изтече ръждивата мътилка. Отстъпи настрани от образувалата се бързо локва, наведе се и дълго пи. После тръгна покрай стената, като се подпираше с едната ръка, докато стигна леглото. Зави се с одеялата, пет или шест на брой. Върху одеялата придърпа с охкане и червения юрган. Обърна се на едната страна, сви се на две под завивките и почти докосна с брадичка коленете си. Позатопли се, а и вероятно заради изпитата вода, болката постепенно изчезна. Тогава се замисли за двамата съседи. Те също живели в къщата през последните два месеца. Но ги срещна за първи път преди седмица. Не се интересуваше какво има в останалите стаи. Който и да се е настанил, каквото и да става в тях, не проявяваше интерес. Такова беше нормалното му поведение. 

     Дебелия и Любовника, както разбра, че им казват, се прибираха късно нощем и излизаха рано сутринта. Преди да минат колите на „чистотата“ и другите като тях, които преживяват около боклукчийските контейнери на околните жилищни блокове. Вероятно още дълго щяха да съжителстват без да знаят един за друг. Срещнаха се, защото по изключение двамата се прибраха по-рано. Случваше се, ей така, единствено заради по-особеното настроение. Нямаха, както и той, задължения свързани с часове и други подобни ограничения. Още беше сравнително светло, когато се засякоха. Мълчаливеца беше тръгнал към зейналата входна врата. Беше от ясно по-ясно. Нямаше смисъл да имитира, че минава покрай къщата и от любопитство поглежда как е вътре. Имаше желание да изиграе подобен етюд, но в движение се отказа. Накрая от едната страна беше той, от другата – те дамата. С едва забележими знаци с глава и с пръстите на едната си ръка им показа накъде е тръгнал. Искаше да влезе. Изчака да разбере как ще реагират. И въобще какви бяха намеренията им. Любовника отстъпи малко демонстративно и му направи място. Зачиташе правото му на първи тръгнал към разбитата отдавна врата. Мълчаливеца наведе глава, намръщи се, беше равносилно на отказ да продължи. Искаше той първи да мине по двете дъски, свързващи тротоара и изровените стълби на входа. Знаеше си дефекта: беше прекалено мнителен. Представи си как го блъскат, стигне ли по средата. Любовникът се усмихна, докосна клюнестия си нос, после и обърнатата от  голям белег горна устна, накрая тръгна. Веднага го последва, още преди положението да се изясни напълно, да покаже, че проявява известно доверие. След тях се повлече и Дебелия. За известно време тримата се оказаха на една линия, при това доста несигурна, не само защото още не се познаваха, а и заради двете не особено устойчиви на теглото им дъски. Искаше да запази разстоянието между тях и крачеше доста внимателно. Нито по-близо до единия, нито до другия.

         Те също не бяха особено припрени. Спряха пред стълбата за към втория етаж. Стъпалата нагоре бяха почти заравнени, а и нямаше перила. Уточниха кой кога е дошъл, и има ли съответните претенции. Накрая бяха доволни, че всичко щеше да остане както до сега. Всеки продължаваше да живее на своето място.  

     Наоколо, както обикновено по това време, тишината беше почти абсолютна. Дълго време, колкото и да се ослушваше, не чуваше звук. Само от време на време тихо бучене, но то идваше отвътре, от собствената му глава. Беше свикнал с него, и беше лесно да не му обръща внимание. Затова съвсем определено чу, че Любовника се прибра сам. Чуваха се само неговите крачки. Представи си как се движи, и как минава покрай входа на кухнята, без да му се обади. Нито извика, нито по друг начин провери дали поне е наоколо. От известно време бяха станали по-близки, подържаха известни взаимоотношения. Поздравяваха се, задаваха си по някой въпрос, обикновено за здравето, или съобщаваха дневните и понякога нощните си маршрути. Най-често му подвикваха, когато минаваха покрай неговото място, да проверят дали се е прибрал преди тях. Сега, кой знае защо, Любовника го подмина. Може да има причина, може и да няма. Негова работа. Ослушва се още известно време докато следеше крачките му по стълбите нагори. Накрая всичко пак утихна. После беше заспал.

         Когато отново отвори очи го видя изправен над себе си, с увиснали рамена и ръце, издаваше хлипащи звуци. Помисли, че сънува. Той ли беше наистина, и защо до него, а не на горния етаж. Сравнително бързо се ориентира. Опита да си извади ръката върху юргана. Не успя както беше затрупан и омотан в завивките.

– Какво се е случило, Любовник? – попита го.

– Посякох го.

– Кой си посякъл?

– Него, кой друг. Моят човек.

– С мачетето ли? Или с друго.

– Няма с какво друго. Двамата разполагаме само с мачете.

– Ама как така. Нали сте приятели. Живеете от доста време заедно. Любовника без задържане се стовари на колене. Хвана се с две ръце за главата и избухна в неудържим рев.

– Сънувах, че ми изневерява – отново чу гласа му. – Каза, нали знаеш, че все някога ще ти изневеря. Няма вечна вярност, каквито и чувства да изпитваш. Даже страст да е. И дори повече от страст. Приятелство и така нататък. Чувствата се променят и пренасочват. Уж всичко беше насън, а през цялото време го виждах. Пред мене беше, съвсем истински. Можех да го пипна, ама не исках, като чух, че ми е изневерил. Стана ми много гнусно. Не съм очаквал, че ще изпитам нещо подобно.

– Преди малко и аз не бях сигурен дали сънувам. Очаквах да си на горния етаж, а изведнъж те гледам над себе си.

– При мене всичко беше напълно реално, Мълчаливец. Виждах го, чувствах  тялото му. Беше топло и меко, каквото го знам. И като си представих, че е притискал някой друг и го е карал да му смуче гърдите, без да се замислям вдигнах мачетето. Признавам си, че го направих.

– Посякъл си Дебелия, защото ти е изневерил насън. Така ли?

– Казвам ти, че всичко изглеждаше съвсем реално. Виждах го, чувах каквото можеше да се чуе. Миризмите, както и топлината, а после и студа. Дори това, за което говореше с недомлъвки, отново се случи пред очите ми.

– Ама нали е било, казваш, насън.

– Сега го разбирам по този начин. Тогава всичко беше прекалено реално. Освен това от следобед се караме. Ей така, както обикновено, без причина. Все пак карането си е каране. Разваля ти настроението, прави те кисел и невъздържан. И не издържах. Замахнах и го ударих веднъж, ама много силно. После продължих да сека още не знам колко пъти. Направих го на парчета. Нали знаеш, че мачетето е остро като бръснач.

         Мълчаливеца най-накрая успя да извади ръката си над завивките. Позавъртя се, и се надигна, доколкото успя изпод тежките завивки. Забеляза мачетето до входната врата. Вероятно Любовника беше го захвърлил там преди да влезе. Опита се да извади и другата си ръка, когато чу стъпки. Само за секунда се напрегна, както обикновено при всеки шум. После отново скри ръце под завивките. Беше сигурен, че не бърка: беше Дебелия.

– Какво правите вие двамата тук? – извика той, подал само главата си. – Ти, приятелче любезно, нали каза, че се прибираш. Заряза ме насред улицата. Коремът те бил заболял.

– Вече не ме боли. Още като се разделихме се оправих.

– Какво правиш тогава тук. Хайде, казвай!

          Любовника беше започнал да се изправя още с появяването му. Стигна до някъде и отново се върна в предишното положение, на колене.  Свали ръце от лицето си и отново опита да се изправи навел глава към издаденото напред рамо. Вдигна ръце, закри мокрото си страни, и изхлипа:

– Ще ми простиш ли?

– Зависи за какво. Ако си ми изневерил, няма прошка. Разбрали сме се, нали?

– Посякох те, Дебел. На парчетата те направих. За това искам да ми простиш.

– Какво посичане, какви парчета. Изневерил ли си ми?

– Само те посякох с нашето мачете.

– Попитах те конкретно. Отговори точно на въпроса. Стига с твоите глупости!

– И после те нарязах на късове.

        Вдигна се до някъде, както предишния път; този път се задържа по-дълго; после отново се върна в предишното положение на колене. Наклони се на една страна и отново опита, без да иска някой да му помогне. Накрая се изправи и промърмори:

– Не мога да повярвам, че си жив.

– Защо да не съм. Много съм си жив даже. Нали ме виждаш. Дори съм донесъл цяла торба кебапчета за вечеря.

– Не искам да вечерям. Не ми е до ядене.

– Няма не искам. Ще ядеш! Я се виж на какво си заприличал. Като вейка си. Хайде, тръгвай пред мен! И ме слушай като ти говоря.

         Любовника се завъртя на пети и пристъпи със странични крачки покрай купчината завивки. Искаше да заобиколи Дебелия откъм гърба, но той се обърна, наведе се към него и раздвижи издадените си ноздри: подуши го. Изглежда остана доволен от миризмата. Завъртя глава, ухилен тръгна след него, наведе се и вдигне мачетето.

        Обърна се и попита:

– Мълчаливецо, ти ял ли си?

– Не съм. Ама не мога дори залък да хапна.

        Искаше му се да обясни, че него също до скоро го болеше корема. Вярно, беше му преминал и почти нищо не чувстваше. Но ако хапне, каквото и да е, болката със сигурност щеше да се появи отново. И заради предчувствието, а и заради всичко, на което беше свидетел, или го принуждаваха да бъде, се надяваше по-скоро да заспи. Искаше да избяга поне за известно време и от живота наоколо, и от собственият си живот. Придърпа последователно одеялата, накрая с два пръста изтегли отгоре юргана и скри ръце отдолу, само рошавата коса и част от лицето му се виждаха. Дебелия се върна, в движение пъхна под мишницата мачетето с острието назад и бръкна със същата ръка в торбата, овесена на врата му. Извади няколко кебапчета на разперената си мазна длан. Наведе се и ги отърколи в края на одеялото към главата му. Мълчаливеца изчака да излезе и с едно движение изчезна под завивките. Искаше да се скрие от миризмата на кебапчета. Откъде ли беше ги взел? Не го попита. А и нямаше значение. По-важно беше, че са го посекли само насън.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Проза
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Вера Иванова – Диалогът на ризоматично затворения свят на Вапцаров

Камен Старчев, Без звук 4, 75х110

 

 

Настоящият текст е опит за илюстрация на възможностите за диалогичен прочит на даден набор от текстове през призмата на инструментариума на семиостилистиката[1], мислена като „съзнание за семиотизация”[2], близко до разбиранията на Бланшар[3], Гранже[4] и Рифатер[5] – вглеждане в проблемите на стилистичното с инструментариума на семиотичното и разкриване на многообразието от значения на съобщението чрез богатата палитра на кодирането и декодирането[6].

Глобалното текстово пространство на българската художествена литература ни предлага уникалната изключително стилистично натоварена семиостилема „Животът” в лириката на Вапцаров и специфичния семиостилистичен код на разчитане на неговото послание в контекста на цялото му творчество и препускащия наситен и многозначен диалог вътре в неговите рамки.

В лириката на Вапцаров поетичният език е очертал на пръв поглед сякаш две различни, несъвместими полета, от които черпи своя аксесоар, като обособяването им не е случайно – те са проникнати от глобалната за Вапцаровата поезия идея за неизбежния бунт и онова, което ще последва след него.

Стилистичните маркери на парадигмата на „днешния” живот са пределно експресивни и безпощадно ярки и не оставят място за илюзии за крещящата нужда от отчаяна борба, активно действие за съществена, коренна промяна към другия свят на „новия”, бъдещ живот, бликащ от красота, романтика и поезия, въплътени в съответните стилистични маркери (ще изградим със много пот един живот желан и нужен, и то какъв живот; ще строим завод за живота; нашата кръв преминава в проводните мрежи и движи живота).

Не можем да пропуснем и своеобразния диалог на основната стилема „живот” със съпътстващите, допълващи, преплитащи се с нея, а понякога и негласно заместващи я, стилеми „завод” и „пролет”. Вапцаровите „живот“, „завод“ и „пролет“ се явяват като ярки двойни знаци, т.нар. от Рифатер хипограми[7], думи, съдържащи в себе си пресечната точка на две конотации, които в нашия случай са даже противоречащи си.

Знаковостта на „завода” недвусмислено ни отправя към живота-днес, същият „разкапан, озлобен живот” „с чугунени лапи”, който „задушава с отровната плесен на своята стара ръжда”. Обединяващото и диалогичното в двата образа е общото семиотично поле на механистичната представа за живота – живот, който с неумолима императивност не ти позволява да спреш да се бориш този крясък стана сплав,/с която/бронирахме живота си така,/че сложиш ли му прът във колелата/ще счупиш своята ръка…).

И последващата пряма категоричност, този път пряко изразена с образа на завода (Напразно! Ти ни учи да се борим -/ще снемем ние/слънцето при нас.).

Успоредно със завода битува и образът на пролетта – постоянен повод за вдъхновение в поезията на Вапцаров. Той не откъсва пейзажа от човека, от неговия труд и неговата съдба, от участието му в борбата. Пролетта в „Завод” е отправна точка на конотации какъв би могъл да бъде животът и въпреки че текстът казва, че всичко, което въплъщава в себе си пролетта, е „чуждо и ненужно” за тези, които са до машината в завода, борбата за живота-утре, олицетворен от пролетта, си струва. За пролетта копнее болният огняр от „Спомен”, а в стихотворенията, озаглавени „Пролет”, тя е многоизмерен символ: на утрешния живот, на борбата за него, на очакването. „Пролетта” влиза в „завода” неумолимо, без да пита, без алтернатива.

За предложеното разбиране на Вапцаровите образи е особено приложима концепцията за деконструкцията на Дерида, където всеки текст съдържа различни, дори конфликтни интерпретации, а единствено от читателя зависи декодирането и доизграждането на смислите.[8]

И така, чрез затворения цикъл и взаимопроникване и диалог между тези четири стилеми „живот-днес”, „живот-утре”, „завод” и „пролет” в поезията на Вапцаров изпъква универсалното за всички времена, актуално и днес, актуално и креативно за всеки човек, за Човека въобще житейско кредо за активно непрекъснато движение, борба и стремеж към промяна, вяра в неумолимостта на космическите закони на Битието. Тези четири стилеми са просто израз на различните лица на Битието, които преминават едно в друго в непрекъснат кръговрат и заедно образуват едно цяло. Това би могло да се изрази даже посредством следната графична схема, която онагледява разнообразните начини и неочаквани връзки за закодиране на едни и същи образи.

Такъв изненадващ на пръв поглед образ, съставен от две противоречащи си на пръв поглед стилеми – „завод” и „живот-утре”, прераства и заживява в самостоятелна семиостилема „завод за живота”.

Стихотворението „Вяра” е своеобразен манифест, заявяващ ясно и недвусмислено целостта и отношенията между „живота-днес” и „живота-утре” и любовта към Живота – такъв, какъвто е (С живота под вежди
се
гледаме строго/и боря се с него, доколкото мога./С живота сме в разпра,
но
ти не разбирай,/че мразя живота./Напротив, напротив!/Дори да умирам,
живота
със грубите лапи челични/аз пак ще обичам!/Аз пак ще обичам)

Особено въздействащ е семиостилистичният код, използван в стихотворението „Рибарски живот” – познатото противопоставяне на образи, но завладяващото тук е точно спокойния тон, елементът на изненадата в хода на поетическия изказ – и отново това е една и съща семиостилема: живот – поезия и  тегоба (Ти виждаш:/издути платна,/луна на небето излезла,/и мислиш:/живот е това,/живот преизпълнен с п о е з и я./…Ех,/волен рибарски живот,/описан/във толкова песни!/…/Ех,/черен човешки живот!/Рибарски живот!/н е и з в е с т н о с т. /Не мож го разправи,/а то-/иди, че реди го на песен …)

Специфичното поетическо поле на Вапцаров е добро доказателство за приложимостта на идеята за интертекстуалността, понятие, срещано за първи път в текстовете на Юлия Кръстева, и интегрирана със семиотичната теория от Рифатер.[9] Както обобщава Гергана Дачева, „интертекстуалността е една от главните характеристики и едно от централните понятия в семиостилистиката заедно с кода и контекста“.[10]

В заключение мога да кажа, че настоящите разсъждения върху основните, най-ярки образи при Вапцаров могат да представляват само част от безкрайността на смисли, която позволява инструментариума на семиостилистиката и нейните последователи, още повече като се вземе предвид нейния ранен етап на развитие (опити са правени от 60-те години на 20 в. насам[11]) и бъдещо утвърждаване.

 

[1] Изследван подробно в Дачева, Г. Семиостилистика. С. 2001

[2] Пак там, с.24

[3] Пак там, с.39, с.52-53

[4] Пак там, с. 44-48

[5] Пак там, с. 54-61

[6] Пак там, с. 38, с.140-146

[7] Пак там, с.60-61

[8] Пак там, с.116-117

[9] Пак там, с.147

[10] Пак там, с.147

[11] Пак там, с.24

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Критика
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

In memoriam Улай (1943-2020)

 

На 2 март тази година на 76 години от този свят си отиде пърформънс артистът Франк Уве Лайзипен – Улай. Той беше партньор в изкуството и живота на Мария Абрамович (от 1975 г. до 1988 г.), но това съвсем не изчерпва приноса му към съвременното изкуство. През 2017 г. имахме шанса да го видим на живо в София по повод откриването на неговата ретроспективна изложба във Vivacom Art Hall, която доказваше точно това. Текстът, който публикуваме е писан по повод на изложбата и излезе за първи път на страниците на в. „Култура“.

Кирил Василев

        

Друг чрез Друг

„Улай: Аз, Другият”, Vivacom Art Hall, 27 април – 30 май 2017, куратори: Аленка Грегорич, Теош Логар

Улай (артистичен псевдоним на Франк Уве Лайзипен) е известен на любителите на съвременното изкуство преди всичко като партньор в пърформансите (и живота) на Марина Абрамович през 70-те и 80-те години на миналия век. Изложбата във Vivacom Art Hall, която дължим на фондация МУСИЗ, ни дава възможност да се запознаем с Улай като автономен артист, в чието творчество и живот Марина Абрамович има значимо място, но в никакъв случай не го изчерпва, нито засенчва собствените му търсения.

Улай и Абрамович се запознават в Амстердам през 1975 г., а първият си съвместен пърформанс „Relation in Space” реализират през 1976 на Биеналето във Венеция. Съвместните им артистични изяви и съжителство продължават до 1988 г., когато слагат край на връзката си с реализацията на проекта „Извървяване на Великата китайска стена“. Двамата тръгват един към друг на 30 март 1988 г. – Марина от източния, а Улай от западния край на стената – за да се срещат по средата в края на юни същата година и да си кажат: сбогом. В изложбата могат да се видят снимки, документи и дневници от пътуването, които са доста безинтересни в сравнение с разказа на Улай (който може да се прочете в каталога към изложбата) за това изтощително пътуване към раздялата, продължило 5 000 км.

Всъщност, този „пърформанс“ е нещо много различно от всичко, което преди това двамата правят. Той не може да се наблюдава от публика, нито да се заснеме на видео, защото изисква космическа гледна точка. Той ни е достъпен само чрез свидетелствата на участниците, които също нямат поглед върху цялото, и архива към проекта. Неговата истинска сила и значение този път е в мащаба на идеята и в свободата да бъде доизмислян, както от участниците, така и слушателите или читателите на техния разказ. Тук границата между участниците в събитието и публиката е изтрита, но не като се даде възможност на публиката да участва директно в събитието, а като й се даде възможност да се включи, редом с участниците, в неговото въобразяване. Същинското събитие е не случилото се в Китай между двамата артисти, а неговата непостижимост, както за въображението на участниците, така и за въображението на публиката. 

Преди да се срещне с Марина Абрамович и да се отдаде на пърформанса, Улай се занимава с полароидна фотография, но в нея пърформансът също присъства. В първата половина на 70-те той създава своите фото-пърформанси от серията „Ренесанс на сетивата“, част от които са изложени в София. Серията включва различни цикли от полароидни фотографии („Празен пейзаж”, 1972, „Дюни”, 1973, „Елф”, 1974, „Той’Тя”, 1973-1974 ), в които Улай снима себе си като Друг – травестит, елф, странен джентълмен с бял костюм и бастунче… Това са автопърформанси, заснети с полароидна камера. Във всички тях Улай снима себе си, преобразен в необичайна среда – изсъхнали дървета, пясъчни дюни, оголени хълмове. Това, което прави тези черно-бели фотографии особено въздействащи, са техните малки размери. Подредени една до друга, те приличат на стари албумни снимки, които ни припомнят моменти от дълъг и „добре изживян” живот. Точно този контраст между странните образи и всекидневния формат и предназначение на снимките им придава експресивност. Фантастичното и баналното са свързани по парадоксален начин в тях и взаимно се пародират и легитимират. Те представляват историята на Другия или Другите Улай привидно успокоена в „албумна“ серия, в която обаче винаги остава елемент на загадъчност и тревога. Тя идва от невъзможността да се живее без идентичност, но и от желанието за трансгресия на всяка установена идентичност. По това време Улай, по собствените му признания в интервюта и есета, се занимава с въпроса за собствената си идентичност, но не като артистичен проблем, а като остър екзистенциален въпрос. Фотопърформансите не са мислени като произведения на изкуството, които трябва да бъдат показани в изложбена зала, а като средство за самопознание. Пътят към Другия в Себе си минава през отчуждаването във фотографския образ. Това е много съществена подробност, защото, ако си дадем сметка за нея, ще разберем, че по-късните съвместни пърформанси с Марина Абрамович не са нещо принципно различно от тези ранни фотопърформанси. При работата с Абрамович, Улай продължава това усилие за достъп до Другия в Себе Си, но отчуждаването тук става не чрез фотографския образ, а чрез реалния Друг – Марина Абрамович. Тя е отчуждаващият „апарат”, чрез който Улай търси Себе Си като Друг.

През 90-те, след раздялата си с Абрамович, Улай създава серия от студийни портрети на бездомни афроамериканци в Ню Йорк, част от серията „Няма друго такова усещане – Дългосвиреща грамофонна плоча”, 1992. Още в ранните си години Улай проявява интерес към маргиналните общности, но тогава те го интересуват като възможност за алтернативни форми на идентичност и социален живот. За известно време той самият се облича и живее сред травестити в Амстердам. Фотографиите на нюйоркските бездомници от 90-те са резултат от интерес към самите тях. Улай вижда в тях не алтернативи за самия себе си, а се интересува от тях като автономни личности, отвъд начина им на живот и мястото им в социалната йерархия. Затова снимките са правени в студио, тоест, извън средата, в която тези хора живеят. Бездомниците излъчват спокойствие, красота и благородството, но точно това прави тези фотографии тривиални. Социалният ангажимент е попречил на Улай да си припомни най-важния урок, който е извлякъл от собствения си живот и реализирал в собственото си творчество – че личността е непостижима за себе си и за другите, че тя е разпъната между желанието за трансгресия и желанието за порядък, тоест, че устойчивият и успокоен образ, който се е опитал да създаде на тези бездомници, е елемент от социалните клишета, с които ги присвояваме не по-малко властно от тези, които ги отхвърлят и маргинализират.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

In Memoriam
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Екатерина Глухова – Подслон

Камен Старчев, Без звук 5, 53х200

 

 

Абстракция

Криволичещ път,
стъклото на автобуса
пречупва хоризонта
в абстрактни картини.
Мислите ми пълни с липси
от притаени невъзможности
да прекрача измислената граница
създала страхове в съзнанието.
Слънцето се скрива зад склона,
като изгубен Граал…
Жената от ляво звучно дъвчи чипс,
а отпред се чува телефонен разговор,
който никой не иска да слуша,
музиката съвсем тиха,
опитвам да я чуя…
Дървета – победители,
в скалите пуснали са корени,
самотно си стърчат
оглеждайки се за себеподобни.
Реката замръзнала,
упорита капчица вода
се опитва да пропука леда…
Мирис на сладникав парфюм се долавя.
И някакъв човек обяснява
на съседа по седалка,
че няма да остави майка си сама,
пътувал от цели три часа,
после си отваря бира,
изпива я почти наведнъж.
Мисля си, аз ли не принадлежа
на този свят или той на мен?
Само аз ли виждам теб
в небето и съвсем за кратко,
дори забелязах, че ми се усмихваш?!
Стъклото пречупва мислите ми…
в абстракция…

26 януари, 2020

 

Пътят към теб

Препускам между вселените.
Палач съм на истини.

Угасих осветлението
и липсите ме полазиха…
Имам панически страх
от буболечки…

Истерия…

Усмирителна риза сложете ми!
Завържете здраво ръкавите!
В бялата стая и толкова мека,
защо не мога да разбия вината?!

Подушвам присъствието ти…
Мозъкът ми се шегува…
играе си с мен.
Рисувам с пръстите на краката си
по стените щрихи от спомени.

После се къпя в светлината
на лампата
представям си, че е
пролетен дъжд…
Ключът завъртя се
в ключалката…
прилича ми на смеха ти.

Обърках всичко…
Дали ще намеря отново
пътя към тебе?!?…
или ще се погубя…
в синева от безвремие…

19 февруари, 2020

 

Подслон

небето гори в пламъци
очите ти мое убежище
ще намеря подслон
няма да боли
нито ще е сиво
безметежно…
смълчаваме душите си
реалността е граница

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Кирил Василев feat. Константинос Кавафис „Мирис, Александрия (340 г. след р. Хр.)“

Камен Старчев, Daylight 8, 110×190

 

 

Константинос КавафисМирис, Александрия (340 г. след р. Хр.)“

Когато се научих за нещастието – че Мирис е умрял
отидох в неговия дом, макар че аз отбягвам
да влизам в къщите на християни,
особено когато имат скръб или празнуват.

Спрях в коридора. Не желаех
да вляза по-навътре, забелязах,
че близките на мъртвия ме гледат
с учудване и със неодобрение.

Положили го бяха сред една голяма стая;
оттам, където бях застанал, виждах само
една част: имаше килими скъпи
и съдове от злато и сребро.

Стоях и плачех, свит в коридора.
Мислех си, че срещите, разходките ни вече
без Мирис ще са празни, скучни;
и мислех си, че вече няма да го виждам
в красивите ни, неблагочестиви нощни бдения
как се усмихва, как се радва, как декламира стихове
със съвършеното си чувство за поетичен ритъм;
и мислех си, че съм завинаги изагубил
младежа, когото толкоз обожавах.

Старици някакви до мен разказваха със шепот
за сетния му ден – на неговите устни
било до края името Христово,
в ръцете стискал кръст…

А после влязоха във стаята
четирима свещеници на християните
и почнаха горещо да се молят на Исус
(или на Богородица, аз не познавам
добре религията им).

Ний знаехме разбира се, че Мирис беше християнин.
От първия момент го знаехме, когато
по лани влезе в нашата компания.
Но той живееше напълно акто нас,
от всички нас отдаден още повече
на удоволствия. Той пръскаше пари широко
за развлечения. Към упреците на света нехаен,
се хвърляше с готовност в нощен бой
по улиците, щом компанията ни
се срещаше със вражеска компания.
Той нивга не говореше за своята религия.
Дори веднъж му казахме,
че ще го заведем в храма на Серапис.
Но като че остана недоволен
от нашата шега: сега си спомням.
И още два подобни случая наум ми идват:
когато правехме на Посейдон излияния,
той се оттегли от кръга ни и се загледа настрани.
Когато пък един от нас, ентусиаст,
каза веднъж: компанията ни да бъде
под покровителството и закрилата
на Аполон прекрасен и велик, тогава Мирис
прошепна (другите не чуха) „Но без мене.“

Свещениците християнски със силни гласове
се молеха за упокоя на душата на младежа…
Аз наблюдавах със какво старание
и със какво напрегнато внимание
към обредите на религията им приготвяха
необходимото за погребението християнско.
И изведнъж ме завладя неуловимо
и странно впечатление. Почувствувах,
че сякаш Мирис от мене си отива,
че се сля той – християнинът –
със своите, че аз му ставам чужд,
ужасно чужд; усетих даже
как ме докосва някакво съмнение:
нима наистина съм бил измамен
от любовта си и нима аз винаги съм бил
за него чужденец…Изскочих вън
от тяхната ужасна къща,
избягах бързо, да не грабне
и ми отнеме християнството
за Мирис спомена.

1929 г.

Превод от новогръцки Стефан Гечев

 

През 1929 г. Кавафис е на 66 години, остават му още 4 години живот. Той е пенсиониран чиновник, хомосексуален, живее сам в малък апартамент на улица „Лепсиус“ № 10 в Александрия. Среща се с ограничен кръг от приятели и почитатели на поезията му: английския писател Е.М.Форстър, близкия му приятел Алеко Сингопуло, бизнес-магната Антони Бенакис, гръцките писатели Никос Казандзакис и Пенелопе Делта, бъдещия директор на Бритиш Мюзеум Сър Антъни Форсдайки, преводача на Калимах Робин Фърнес и италианския футорист Филипо Маринети (според Маринети Кавафис също е футурист).

„Мирис, Александрия (340 г. сл. р. Хр.)“ принадлежи към т.н. исторически стихотворения на Кавафис. Той сам посочва три тематични топоса, към които в една или друга степен могат да бъдат отнесени неговите стихове: философски, исторически и хедонистки (стихотворения, тематизиращи чувственото удоволствие). Разделението е условно, защото в повечето случаи стихотовернията му могат да бъдат включени в повече от една категория. Такъв е случаят с „Мирис“. То може да се нарече историческо, защото действието и персонажите в него са ситуирани в едно конкретно историческо минало, но то е и философско, защото в него се тематизира същността на историята и нейното влияние върху индивидите и техните най-интимни отношения. То е и хедонистко, защото в него се описва един начин на живот, подчинен на чувствените удоволствия.

Интересът на Кавафис към историята е избирателен. Той се интересува основно от три исторически епохи: Елинистическата (4-1 век преди Хр.), Римската (1-4 век след Хр.) и (късно-) Византийската (11-14 в. след Хр.). „Мирис“ спада към стихотворенията, чиито сюжети са ситуирани в 4 в. след Хр. в Александрия. Това е моментът, когато християнството, вече широко разпространено в Римската империя, от преследвана религия се превръща в държавна религия. Годината посочена в заглавието на стихотворението (340 г. сл. р. Хр). се вмества в един междинен период, когато то вече е обявено за официална религия (през 313 г.), но все още не е обявено за държавна религия (през 380 г.) Предстои и неуспешният опит на император Юлиан  (361-363 г.) да възстанови езическите традиции. Кавафис му посвещава цели 6 стихотворения.

„Мирис“ е драматичен монолог, в който един млад езичник от Александрия разказва преживяното от него по повод на смъртта на своя приятел и любовник, християнина Мирис. Техниката на драматичния монолог е усвоена от Кавафис от прочита на поезията на Робърт Браунинг. Същата техника е използвана широко от Паунд и Елиът, пак под влияние на Браунинг. Онзи, който говори в стихотворения от този тип не е вече самият поет, но не е и напълно автономен фикционален аз, а е, както го нарича Паунд, „персона“ или „маска“ (пояснение на Елиът), през която поетът говори на въображаема публика. „Персоната“ може да бъде напълно фикционален характер, но може да бъде и реална историческа личност. В случая с „Мирис“ и говорителят в стихотворението и онзи, за когото той говори са фикционални характери.

Езичникът в стихотворението на Кавафис разказва за това как отишъл в дома на Мирис за неговото опело, въпреки че отбягвал да посещава домовете на християните, „особено когато имат скръб или празнуват“. Силата на любовта и скръбта му са загатнати още в началото с прекрачването на това вътрешно самоограничение. Езичникът се осмелява да отиде в дома на Мирис, но не посмява да влезе в стаята, където лежи неговото тяло и остава в коридора. Вътрешните колебания у езичника са усилени от недружелюбния прием. Разделението, за което по-късно открито ще стане дума в стихотворението вече е налице. Мъртвият Мирис лежи в голямата стая „със скъпи килими и съдове от злато и сребро“, а езичникът плаче сам в коридора. Между него и Мирис стоят недрожелюбните близки („близките на мъртвия ме гледат/с учудване и неодобрение“).

Стихотворението на Кавафис е пример за виртуозно редуване, своеобразен „паралелен монтаж“, на фрагменти от онова, което се случва около езичника; онова, което той вижда и чува в дома на Мирис и онова, което паралелно си спомня, чувства и мисли. В киното Франсис Форд Копола е майстор на паралелния монтаж, когато две, протичащи успоредно, но противоположни по смисъл и емоция действия, се представят едновременно, чрез редуване на моменти от едното и другото действие. В стихотворението също може да се каже, че има две паралелни действия – религиозният ритуал и сцените (в спомена на езичника) от нощния живот в Александрия. Смисловият, образният  и емоционален контраст между двете усилва естетическото въздействие.

Напрежението в стихотворението нараства постепенно. В началото е скръбта на езичника, за чийто адресат не знаем нищо. Освен неговото име и това, че неговият носител е християнин. Решението на Кавафис да скрие тялото на мъртвия Мирис е изключителен ход. Виждаме свещениците, които извършват ритуала около мъртвеца, но не и него. После пред нас изплува образът на Мирис в спомените на езичника. Млад, красив, от богато семейство, отдаден на чувствените удоволствия, но и на изкуството, съвършен александриец. Научаваме, че Мирис е обект на изключителна страст от страна на езичника, на истинско обожание („младежа, когото толкоз обожавах“). Започваме да разбираме все по-добре загубата и силата на скръбта, право пропорционална на силата на страстта.

Постепенно обаче темата за християнството на Мирис минава на преден план. Вярно е, че Мирис води живот, който по нищо не се отличава от живота на неговите приятели езичници. Той е дори по-краен от тях в този начин на живот. Затова те никога не са обръщали сериозно внимание на това, че той е християнин, а и той никога не е говорил за религията си. Непосредствено преди да започне опелото на Мирис обаче, езичникът научава (от шепнещите старици), че в последния ден от живота му „на неговите устни /било до края името Христово, в ръцете стискал кръст…“ Тогава плачещият в коридора започва да си припомня отделни, на пръв поглед незначителни случаи, в които Мирис е отказвал да следва приятелите си – отхвърля предложение (макар и нашега) да посети езически храм, отказва да прави излияния или да приеме покровителстовто на езически бог. Образът на християнина Мирис неусетно започва да измества образа на отдадения на чувствени удоволствия александриец.

Колкото повече време минава, колкото повече напредва ритуалът около мъртвото тяло на Мирис, неговата същност се променя радикално. Онова, което е изглеждало незначителна подробност в неговия живот постепенно се превръща в най-съществената му характеристика. Онзи Мирис, в когото езичникът е влюбен до обожание, постепенно изчезва. На негово място се появява един напълно чужд човек. Християнският ритуал се превръща почти в магическо действие, с което Мирис е преобразен. Пред очите на езичника се извършва радикална метаморфоза, като в новелата на Кафка. Езичникът е ужасен и избягва от къщата с надеждата, че ще може да опази спомена за Мирис.

Ужасът, който езичникът изпитва в края на стихотворението не е ужасът пред лицето на смъртта, а пред възможността за радикално различен прочит на реалността. Този ужас е по-близък до ужаса от полудяването. След това, което езичникът вижда и преживява в дома на Мирис, той никога повече няма да може да съедини в едно двете лица на Мирис, но и никога няма да може да съедини разлома в самия себе си. Затова може да се каже, че това преживяване, тази раздяла е по-страшна дори от смъртта.

Възможността за радикално различен прочит на реалността е същността на историята. За Кавафис тя е именно редуване на такива радикално различни прочити на реалността, оформени в културно-исторически парадигми, в границите на които отделните общества и индивиди мислят и действат. Като философ на историята Кавафис се интересува от онези гранични моменти в нея, когато една парадигма се сменя с друга. Като поет обаче, той се интересува от това какво значи една такава радикална промяна за отделните индивиди. В 4 век, когато се развива действието на стихотворението, се случва точно такава промяна. Два различни исторически свята, миналото и бъдещето, съществуват едновременно в настоящето и вече разделят обществата и индивидите, но все още това не е видимо отвън. Отвън всичко изглежда като преди, но всъщност разломът е започнал.

Кавафис избира момента на смъртта на Мирис, за да демонстрира този разлом. Не само защото в граничната ситуация на смъртта човек отхвърля всички външни условности и разкрива най-съкровеното у себе си (името, което устните му мълвят преди смъртта). Пределното откриване на разлома става пред тялото на мъртвия, защото това е моментът, в който той вече не принадлежи на себе си, а е изцяло в ръцете на другите и на общностния ритуал, чрез който живите се свързват отново в актуална общност пред лицето на мъртвия. Свързват се живите помежду си, но и живите с мъртвите на тази общност. В центъра на всеки ритуал, експлицитно или имплицитно, стои жертвоприношение, което трябва да възстанови връзките в общността и връзките на общността с боговете, мъртвите и космоса. Това е моментът, в който разломът се разкрива най-категорично. Този разлом не свършва с живота, а продължава и в смъртта и затова е истински непоносим.

Днес, в Европа, Мирис не е християнин, а мюсюлманин, а езичникът е атеист или агностик. Можем и да разменим местата, както и Кавафис го прави в едно друго стихотворение на същата тема „Жрец на Серапис“. Там става въпрос за скръбта на сина християнин по повод смъртта на баща му, който е не просто езичник, а езически жрец. Колективната идентичност, особено когато има тотален характер, както е с религиозния светоглед, но също и с атеистичния, ни свързва с едни и ни отделя радикално от други. Можем да си представим един гъвкав индивид, който не се обвързва категорично с никаква колективна идентичност, но тази гъвкавост също е колективна идентичност, към която мнозина са силно привързани. Тя също свързва и отделя.

Любовта в стихотворението на Кавафис няма силата да преодолее разлома между историческите светове, няма силата да откъсне индивидите от техните колективни идентичности. Затова тя е трагическа по същността си. Никога не можем да бъдем напълно себе си. В това „себе си“ винаги присъстват и другите. Любовта е най-индивидуализиращият акт, но и тя няма силата да ни освободи от другите в нас, от другото в нас, което не ни принадлежи. То е историческият свят, в който винаги вече сме, и който колкото и да се опитваме да го напуснем ще ни приюти отново в момента на смъртта ни. Езичникът в стихотворението на Кавафис се разделя с Мирис отчужден. Той иска да спаси спомена за познатия Мирис. А може би това е шанс за една друга  любов, която започва с любовта към чужденеца. Това вече е отвъд Кавафис.

Кирил Василев

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Обратно огледало
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Чешо Пухов – Мечешка услуга на поезията

Камен Старчев, Wastewater Treatment Plants, Phenomenon, 90×180

 

 

***

Олеле, рибата меч
взе, че хареса си мечка –
сготви и́ вкусен гювеч
върху подводната печка.

Мечката хапна с мерак,
но се задави, горката.
После докопа я рак
и я завлече в реката.

 

***

Ах, ще яхна бяла мечка
или – може – черна печка,
или – най-добре – камина
и през зимата ще мина!

 

КРИТИКА

Втурнала се баба Меца,
па излапала твореца.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 21, март, 2020, ISSN 2603-543X

 

Поезия
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138