Красимир Христакиев – Театърът като избор

Ивайло Божинов

 

Защо казваме еднозначно ясно „не” на заснеманията и излъчванията на театрални представления?[1] Не заради друго, а защото така биха престанали да бъдат театрални – според нас самата формулировка на въпроса едновременно разкрива и крие това смислово разминаване. Тук и в следващите страници ние поддържаме позицията, че според своята статуарна характеристика спектакълът е форма на непосредствена публичност[2] – неговото осъществяване е винаги пряко и множествено наблюдаемо. Ако, обратно, зрителят приеме (настоява или просто се възползва) да остане пред монитора, откъдето да наблюдава засне(мано)то театрално представление, той ще бъде неминуемо вече не зрител на спектакъл, а на един сравнително нов и естетически специфичен подвид на домашното кино. Съвсем не всеки запис, наистина, е и завършен филм, но нито един не е театрално представление. Извънредната пандемична ситуация, в която тези, а и всички останали изкуства функционират в последната година и половина, създава достатъчно поводи за осмисляне, включително теоретическо, на тази проблематика. Тук предлагаме някои възможности в тази насока.

Може да се започне с едно от ръководните понятия. Реетимологизацията на самата дума „публика” (лат. „publicus”, „обществен”) би позволила (напомнила необходимостта) да разгледаме означавания от нея феномен в исторически любопитното смислово пространство, разположено между публичността и републиката (лат. „res publica”, „обществена работа”[3]). Така „публика” се оказва онази съвкупност от зрители, които, оставащи заедно за няколко часа, интериорно, негласно коментират общественото „добро”. Театърът очевидно допуска, че има въпроси, които не може да останат завинаги лични, които очакват и изискват обсъждане именно в социално пространство, и дори може би, че всеки въпрос има подобна „политическа” страна. Понякога и най-строго психологическият театър изменя и най-слабо забележимите структури на обществото, „Нора”[4] не остава без последствия. В този смисъл, театърът е и показване на интимното от външната му, обективна страна, в точката, в която то се излъчва навън в социалното – една интимност, традиционно разбирана като минимална заедност, за формирането (но не и за разискването) на която би било достатъчно всяко общество от двама. Следователно не моите и именно моите често несводими, непререкаеми характеристики, а онова, което ме свързва с някой втори и трети, както и следващото от него частично туширане на различието, пораждането на минимална близост – с това изглежда борави театърът. И (най-често) не домът с неговите достъпни и добре познати обитатели, а едно отдалечено социално пространство в града, където човекът задоволява естествената си потребност да се среща с непознати – по-сложна, по-обобщена форма на близост, надрастваща преките, а и кръвни връзки[5] – явно това е мястото, където функционира театърът. Затова той е също и интернализирана форма на народно събрание (Аристофан е засвидетелствал и принципното им съвпадение), както на съд с неговия вторично ритуален церемониал, като без съмнение и в трите има нещо от литургията. Най-сетне, академичната лекция, учебният час на практика често е нещо средно между театър и народно събрание – така или иначе, поредна форма на непосредствена публичност. Както изглежда, дискусионно-политическото начало не е въпрос на външно вмешателство в изкуството на театъра (съседно на всички тези области), то е изначална, а може би също и окончателна негова характеристика, която пребивава и на нивото, на което се поражда жанрът. Понякога театърът, във високите си образци, е друг начин да се управлява полисът, както и неговите исторически приемници – „ако позволя тази пиеса, Бастилията ще бъде разрушена”, казва Луи XVI за „Сватбата на Фигаро”[6] от Бомарше [7]. Никоя крепост обаче, допускаме, няма да бъде разрушена, ако зрителят неизменно възприема и осмисля пиесата от двойна дистанция – веднъж, спрямо мястото на театралната сцена в една винаги конкретна градска топография и, втори път, спрямо мястото на всеки друг зрител. За добро или за лошо, такава революция[8] не е домашно дело, доколкото домът не е публично пространство[9]. Обратно, публичният дом е винаги в някаква степен театър, във всеки смисъл на тези думи. Между прекия и технически опосредения достъп до театралното представление съществуват принципни различия не само от една най-обща логическа гледна точка. Те са още по-големи от психологическа, както и от културна. За изкуството алтернативата „сам” или „заедно” остава първично, все още решаващо разграничение, едно измежду други, които в същата степен делят възприятието на видове. Зад тези видове, и практически, може да стоят различни рецептивни реакции, провокирани от различни етически ориентири. Казано директно, самотата има свой етос и психология, които не съвпадат с тези на публичността. На опосредената със самота публичност – също. Вероятно, по тези стари обхватни характеристики изкуствата ще продължат да се различават и занапред.

Именно затова ние настояваме върху статуарната отлика на спектакъла. И най-обикновеното, битовизирано предпочитане на театъра по същество представлява етически избор в полза на принципа на непосредствена публичност, от който той възниква и върху който се закрепя. Филмът може да има паралелно, второ битие „в стая” (Бенямин 1989: 342), защото е изначално и безостатъчно технологически произведен, но театърът не може, защото не е. Не всички негови специфики имат технически характер. „Родовият белег на театъра е лицедействуването[10]. Отликата му от пространствените, словесното и музикалното изкуство е в живото игрово присъствие на човека (…)” (Николова 1995: 71). Когато сведе и последната си оразличителна характеристика до техническото производство, спектакълът успешно ще се превърне във филм, прожектиран на фестивална дата в кинозала или разположен в битовото, уединено времепространство на дома. Самотата, оказва се, може да бъде напълно достатъчен контекст за филма, непосредствената публичност обаче е абсолютният минимум за спектакъла. По-горе, заобикаляйки стария труизъм, опитахме да сложим акцент не толкова върху факта, че театърът има силно подчертана социална страна, колкото, че, макар и не сам, той въплъщава социалната страна на човешкото съществуване. Възникнал много рано от отношението между човек и бог, той съхранява, за да активира и по-късно ред непосредствени отношения, тематични и рецептивни. Разбира се, с течение на времето, делът на културното опосредяване нараства и започва да му влияе: „Реформацията в църквата, която набляга в религията не на това, че хората трябва да се събират някъде, да бъдат заедно (т.е. на едно общо място – плът и очи), а върху личното вътрешно общуване с бога, със света като цялост – което се прави най-добре насаме – бавно е изсушавала почвата под театъра… и е превръщала спектакъла в драма за четене (Шилер, Гьоте) (…)” (Гачев: 1982: 208). Литературата, и конкретно литературната драма, предполага онази много особена общност, вторична, в разпръснат вид, в която с акта на нямото четене на художествен текст се преодолява екзистенциалната самота и изолираност[11] на човека. Не и театърът – решението за заснемането и излъчването му, в реално или по-късно регламентирано време, изменя на самата му природа. В театъра самотата се преодолява не само посредством условната мрежа от междучовешки отношения, която се заплита на сцената (и която бива своеобразно възприемана от всеки отделен зрител), но и по-изначално физически непосредствено – т.е. и отвъд, и отсам рампата. Така винаги оставащата малко или повече абстрактна идея за социална свързаност започва да се превръща в изживяване, да се конкретизира психологически. Театърът се оказва достатъчно стар, за да прокужда самотата непосредствено, и достатъчно модерен, за да я прокужда въобще – знае се, героите на Омир не познават чувството на радикализирана самота, както до много голяма степен и събралото се да слуша за техните подвизи множество.

Тук отново проличава нещо, на пръв поглед съмнително, което беше споменато по-горе. Ако зрителят не споделя някакъв участък от свода жизнени ориентири на  театралния режисьор (един или друг), между тях няма да протече необходимата в тези случаи комуникация и той ще се размине с постановката, изградена, обратно, по такъв начин, че да се срещне с нея. Ще остане, понякога и съвсем предсказуемо, етически сам. Както изглежда, очевидната телесна наличност на зрителя в театралната сграда е необходима, но не достатъчна за преодоляване на неговата екзистенциална самота[12], макар да продължава да задовлява потребността му да се събира на едно и също място със своите себеподобни. Следователно, дори да не е винаги осъзнато, да отидеш на театър-да не бъдеш сам означава също и вече да си направил определен етически избор, задължителен и за този, който отива на литургия – избор за съпричастие към някаква светополагаща общност. Тази причастност, ние настояваме, се заздравява и от физическите присъствия, като позволява да бъде първоначално интуитивно предположена, след това теоретически разпозната и накрая дори статистически измерена от съответни изследвания. Макар фрагментарно и флуктуидно, зрителското възприятие на спектакъла „Майка”[13] винаги ще бъде по-силно колективно акцентирано, отколкото читателското на Горкиевия текст. Колкото и публики да се съдържат реално в театралната публика, във всяка от тях изглежда работи подобна центростремителна сила. В това отношение театърът все още разкрива родилните си белези. Така проблематизацията на общественото благо, на републиката, от страна на публиката по време на представление, води и до периодично формиране на решения, на всеки зрител поотделно и на всички зрители заедно.

И така, за театъра, още от неговото възникване, са характерни следните особености: той 1) се разполага в градската топография най-често извън дома, доколкото не представлява лично пространство. Дори когато се осъществява в дом, той 2) е поле за проявление на твърде особени сугестивни възможности, собствено присъщи на естетическия тип непосредствена публичност и затова другаде неосъществими. По този начин той 3) позволява да се практикува специфична интериорна проблематизация на социалния живот, която може да представлява начало на социално действие. Така той 4) предлага възможност за преодоляване на периодично натрупваната у човека самота, лична и групова, телесна и етическа, както чрез едновременно и еднопространствено разполагане на физическите присъствия, така и чрез (само понякога осъзнавано, но винаги неизбежно) присъединяване към различни, минимално общи ценностни избори. И накрая, 5) театърът предполага особения надреден избор на всичко изброено – пребиваването извън дома, интериорната дискусия, излизането от самотата – предполага преди себе си, за да съществува, и един, фокусиращ няколко други, целокупен избор за театър.

 

Библиография:

Бенямин 1989: Бенямин, Валтер,  Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост, В: Художествената мисъл и културно самосъзнание, Наука и изкуство, София, 1989.

Богданов 1992: Богданов, Богдан, Старогръцката литература: исторически особености и жанрово многообразие, София, Просвета, 1992.

Войнов и Милев 1937: Войнов, Михаил и Милев, Александър, Латинско-български речник, София, 1937.

Гачев 1982: Гачев, Георги, Епос. Лирика. Театър. Съдържателност на литературните форми, Наука и изкуство, София, 1982

Георгиева 2008: Георгиева, Ива (ред. и състав.), Герои на световната литература: енциклопедия, Издателство Труд, София, 2008.

Николова 1995: Николова, Камелия, Другото име на модерния театър. Произход и естетически основания на драматичната режисура, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1995

 

[1] Този кратък (по-скоро есеистичен) текст представлява част от по-голямо изследване, посветено на проблема за структурните различия между киното и театъра.

[2] Както ще стане ясно по-долу – една определена, сред други (театърът и демокрацията, например, се утвърждават в Древна Гърция почти по едно и също време).

[3] За значенията на двете думи на латински, вж. Войнов, Милев 1937: 517.

[4] Последствията са наблюдаеми и днес, например, в „Нора”, ДКТ Враца, по Хенрик Ибсен, режисура и сценография: Ник Апър, участват: Камелия Лишковска, Огнян Симеонов, Анастас Попдимитров, Росица Огнянова и Калин Костадинов.

[5] Макар такива съпоставки да предполагат рисковано преодоляване на огромни исторически разстояния, все пак, не може да се пропусне – родовото общество не познава феномена на театъра.

[6] Наречена още и „революция в действие”, вж. в: Георгиева 2008: 305.

[7] Нашите последни впечатления са от: „Сватбата на Фигаро”, Драматичен театър „Гео Милев”, Стара Загора, режисьор: Мартин Киселов, по Бомарше, сценография и костюми: Мартина Варийска, участват: Димитър Митев, Весела Петрова, Иван Калошев, Мария Пенчева и др.

[8] Социалните мрежи правят възможни ред социални действия, но не и посредством излъчване на театрални пиеси. За тази цел функционират парапублицистични жанрове с по-ниска степен на структурираност и с по-пряко насочване на интенцията. С тяхна помощ във фейсбук може да се организира уличен протест, но не и, например, със спектакъла „Летене” на Възкресия Вихърова (ДКТ Враца, по Оля Мухина, сценограф: Зарко Узунов, участват: Теодор Софрониев, Георги Грозев, Емона Илиева, Венета Иванова и др.).

[9] Историческите свидетелства за представления в частни домове (в „салони”, дворци) не изменят основната позиция, защитавана в настоящия текст. По-скоро обратно, те поставят ред въпроси за статуарното качество на такива представления. Казусът отваря и големия въпрос (който не може да получи отговор тук) дали във всеки исторически момент домът може да бъде мислен като пространство, противоположно на публичното. Тук трябва да се задоволим с няколко общи мисли. Според нас, театърът би могъл да влезе в дома само буквално (ако бъде изнесено представление в рамките на дома), но не и през монитор. Макар и неочаквано, паратекстовете, които традиционно циркулират около спектакъла, например, една трафаретна рекламна брошура за опера, без значение доколко е достоверна, може да припомнят и нещо друго, твърде съществено – сценичното изкуство влиза в дома само когато успява да манипулира контекста: „Сватбата на Фигаро” „става толкова популярна сред гражданите, че мелодиите й звучат по улиците, в градините, в заведенията, по домовете” (Волфганг Амадеус Моцарт, Държавна опера Русе, диригент: Димитър Косев, режисьор: Пламен Бейков, участват: Венцисав Атанасов, Теодора Чукурска, Момчил Миланов, Даниела Караиванова и др.).

[10]„Понятията лицедей и актьор са синоними. Първото от тях открива по-нагледно идентичното им съдържание” (Николова 1995: 8).

[11] По този въпрос виж повече в: Богданов: 1992, първа глава, стр. 7 – 36

[12] Пораждана от всяко културно обособяване и затова по-скоро неизбежна.

[13] За отправна точка би могъл да послужи, например, спектакълът „Майка”, Драматичен театър „Н. О. Масалитинов”, Пловдив, по Максим Горки, сценичен вариант и постановка: Маргарита Мачева, сценография и костюми: Елица Георгиева, в ролите: Ивана Папазова, Мариана Йотова, Димитър Банчев, Тодор Дърлянов и др.

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 31, ноември, 2021, ISSN 2603-543X

 

Театър
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/novasoci/public_html/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 138

Златомир Златанов – Тълкуване на балканските сънища (Фрагмент)

Ния Пушкарова, fingerprint, 29×21 cm, print

 

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

 

Сляпата пророчица е на сцената. Белият конник се спуска отгоре.

ПРОРОЧИЦАТА: Кой си ти, приятелю?
БЕЛИЯТ КОННИК: Збигнев Бжежински.

ПРОРОЧИЦАТА: Днес не приемам чужденци, Збигнев. Ти от къде си?
БЕЛИЯТ КОННИК: От Арморика.

ПРОРОЧИЦАТА: Арморика? От Северна или Южна?
БЕЛИЯТ КОННИК: Северна.

ПРОРОЧИЦАТА: Носиш ли ми бучка захар?

БЕЛИЯТ КОННИК: Захарта ти е свършила? Настъпи ли вече кризата за захар?
ПРОРОЧИЦАТА: О, няма криза, не. Само имаме проблем със захарта, но ще го решим. Що се отнася до мен, аз предсказвам бъдещето с бучка захар, Збигнев. Трябваше да я сложиш под възглавницата си и да спиш така три нощи с нея.

БЕЛИЯТ КОННИК: Не нося захар.
ПРОРОЧИЦАТА: А саксийно цвете?

БЕЛИЯТ КОННИК: Не нося и саксийно цвете.

ПРОРОЧИЦАТА: Е, добре. Само лоши новини ли ми носиш? Дай ми този времеуред!

Белият конник сваля часовника си, който изведнъж попада в ръцете на Пророчицата.

ПРОРОЧИЦАТА: Времеуредът ти е счупен. Показва само една минута до полунощ.
БЕЛИЯТ КОННИК: Тази минута е специална. Остава една минута до края на света.
ПРОРОЧИЦАТА: Времеуредът ти не е наред, Збигнев. Върви да го занесеш на ремонт.

БЕЛИЯТ КОННИК: Този часовник е символичен.

ПРОРОЧИЦАТА: Е, кое не е символично? Досега не е намерен подходящ времеуред за края на света, понеже няма място, където да бъде поставен. Някой извън този свят ще трябва да поддържа това време. Но ние не можем да протегнем ръцете си в отвъдното, Збигнев, защото пространството е изкривено. Ние измерваме времето на други светове, а те пък измерват нашето, и никой не знае какво измерва.

БЕЛИЯТ КОННИК: Как да вярвам на ушите си? Та тя говори за изкривеното пространство! ПРОРОЧИЦАТА: Изкривено пространство, точно така! В противен случай как би могъл да долетиш на гърба на малкото си конче дотук? Честно да ти кажа, произходът ти не е от Арморика, Збигнев! Виждам едно друго място, доста изкривено, между две велики държави.
БЕЛИЯТ КОННИК: Моята родна Полша!

ПРОРОЧИЦАТА: Виждам дядо ти ей там. Той сади картофи на полето. Но ми изглежда превит, защото няма кой да му помогне с картофите. Чувам гласа му: „Збигнев! Збигнев!“

БЕЛИЯТ КОННИК: Дядо!

ПРОРОЧИЦАТА: Збигнев! Виждам мечката да играе танца на мечешките лапи в Полша. Голяма мечка, голямо нещо.

БЕЛИЯТ КОННИК: Сибирска ли е мечката?

ПРОРОЧИЦАТА: Не зная, не зная. Дядо ти не казва каква е мечката, но тя е отъпкала полето му, не позволява да извади картофите. А всеки път, когато мечка започне да играе мечи танц в Полша, това ще се пренесе и в съседския двор и ще преобърне всичко с главата надолу и там.

БЕЛИЯТ КОННИК: Това си го знаех. Балканите са най-странното място, на което съм стъпвал. Тук е невъзможно да се правят рационални прогнози.

ПРОРОЧИЦАТА: Балканите, Збигнев, са моя грижа, а ти си отговорен за Арморика.
БЕЛИЯТ КОННИК: Арморика е символът на свободния свят.

ПРОРОЧИЦАТА: Е, тоя е символът, един символ, но е просто символ. Твоят времеуред също е символ. По-добре действай и промени символите си, Збигнев, тъй като те вече не вършат работа.

БЕЛИЯТ КОННИК: Не бих го направил за нищо на света. С помощта на тези символи аз предсказах падането на комунизма в Източна Аврора.

ПРОРОЧИЦАТА: Източна Аврора? Да не си мислиш, че това е някаква улица в Ню Йорк, а?
БЕЛИЯТ КОННИК: Знаеш много добре каква Аврора имам предвид.

ПРОРОЧИЦАТА: Ние тук, на Балканите, не сме се цанили за никаква Аврора; ей това мога да ти кажа. Нито Източна, нито Северна, нито Южна.

БЕЛИЯТ КОННИК: И при все това сте комунистическа държава. Скоро с комунизма тук всичко ще е приключило.

ПРОРОЧИЦАТА: Позна, Збигнев, но позна само наполовина. Защото комунизмът тук никога няма да приключи изцяло. Той само ще промени своите символи. Комунизмът ще се върне отново, ще се завърне отново; ще се завърне на бял кон и първо в родната ти Полша.

БЕЛИЯТ КОННИК: Това е невъзможно.

ПРОРОЧИЦАТА: Такова си е мястото, Збигнев. Мястото е изкривено, то е изкривено в една черна дупка, а комунизмът няма къде да избяга.

БЕЛИЯТ КОННИК: Тя иска да каже, че комунизмът има автохтонен произход?!
ПРОРОЧИЦАТА: Ние всички сме автохтонни, Збигнев. дядо ти е автохтонен, баща ти е автохтонен, ти си автохтонен.

Чува се пръхтене на кон.

 ПРОРОЧИЦАТА: Защо се мъчи малкото ти черно конче, Збигнев?

БЕЛИЯТ КОННИК: Не е черно, малкото ми конче е бяло.

ПРОРОЧИЦАТА: Бяло, казваш. Да видим дали е бяло това твое бяло малко конче!

Пророчицата изважда чаша и отива до малкия кон, на чиято муцуна има чучур. Пророчицата поставя чашата и отвъртва чучура. Отпива от чашата.

ПРОРОЧИЦАТА: Наистина, това е „Бяло конче“! Оригинален „Бял кон“! От коя реколта е твоят „Бял кон“, Збигнев?

БЕЛИЯТ КОННИК: На дванадесет години е.

ПРОРОЧИЦАТА: Така, така, много харесвам дванадесетгодишния „Бял кон“.

Чуват се викове. Белият конник се издига в небето.

 ПРОРОЧИЦАТА: Збигнев! Чакай, Збигнев! Не съм приключила. Защо затвори чучура, армориканецо?

Влиза селянинът.

 

Откъсът от предстоящата да излезе от печат книга Златомир Златанов. Събрани пиеси, София: Black Flamingo Publishing, 2021 се публикува с любезното съгласие на издателството (б. р.)

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 27, март, 2021, ISSN 2603-543X